Tîm yr Ymchwiliad

 • Paul Bowen C.F.
  Ymchwilydd Annibynnol
  Paul Bowen C.F.
  Ymchwilydd Annibynnol

  Mae Paul Bowen C.F. (Galw, 1993; CF, 2012) yn fargyfreithiwr yn Siambrau Brick Court ac yn gyn-gyfreithiwr yn Clifford Chance. Mae'n ymarfer ar draws y sbectrwm o gyfraith gyhoeddus a gweinyddol, yn aml gydag elfennau hawliau dynol, yr UE neu gyfraith ryngwladol eraill sylweddol. Mae'n aelod o Banel 'A' y Cwnsleriaid i'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) ac mae'n Athro Anrhydeddus yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Sussex. Penodwyd Paul yn Gofiadur (barnwr rhan amser) Llys y Goron ym mis Mawrth 2018.

 • Adam Wagner
  Cwnsler yr Ymchwiliad Annibynnol
  Adam Wagner
  Cwnsler yr Ymchwiliad Annibynnol

  Mae Adam Wagner (Galw, 2007) yn fargyfreithiwr yn Siambrau Doughty Street yn Llundain. Mae wedi gweithredu mewn nifer o ymchwiliadau cyhoeddus mawr ac mae ganddo brofiad helaeth o gwestau a chyfraith hawliau dynol. Caiff ei argymell ar gyfer Cwestau ac Ymchwiliadau, Cyfraith Hawliau Dynol a Hawlfreintiau Sifil a'r Gyfraith Weinyddol Gyhoeddus yn y prif gyfeirlyfrau cyfreithiol. Mae'n adnabyddus am ei waith adfocatiaeth ym maes hawliau dynol ac ef yw sylfaenydd RightsInfo, elusen gwybodaeth gyhoeddus ar gyfer hawliau dynol. Mae'n aelod o Banel 'B' y Cwnsleriaid i'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a chyn hynny roedd ar Banel Cwnsleriaid y Twrnai Cyffredinol am bum mlynedd.

 • Charlotte Haworth Hird
  Cyfreithiwr yr Ymchwiliad
  Charlotte Haworth Hird
  Cyfreithiwr yr Ymchwiliad

  Mae Charlotte Haworth Hird yn gyfreithiwr yn Bindmans LLP. Mae'n rhoi cyngor a chymorth ar ystod eang o faterion cyfraith iechyd a chyfraith gyhoeddus gan gynnwys cwestau ac iechyd meddwl. Mae ei phractis yn canolbwyntio'n bennaf ar gynrychioli unigolion agored i niwed a'u teuluoedd mewn amrywiaeth o achosion gan gynnwys teuluoedd y mae eu hanwyliaid wedi marw yn y ddalfa neu tra roeddent yng ngofal y wladwriaeth.
  Cydnabyddir Charlotte yn y cyfeirlyfrau Chambers & Partners a'r Legal 500 am hawlfreintiau sifil a hawliau dynol, y Llys Gwarchod a gofal iechyd.

 • Lawrence Barker
  Cynorthwyydd i Gyfreithiwr yr Ymchwiliad
  Lawrence Barker
  Cynorthwyydd i Gyfreithiwr yr Ymchwiliad

  Mae Lawrence yn Uwch Weithiwr Achosion yn Bindmans LLP. Mae ganddo brofiad o ddelio â phob agwedd ar weithredoedd yn erbyn yr heddlu a chyrff y wladwriaeth gan gynnwys hawliadau iawndal am ymosod a churo, cam-garcharu, erlyn maleisus, camwaith, ac o dan y Ddeddf Hawliau Dynol. Mae gan Lawrence enw arbennig o dda am ei waith mewn cysylltiad â phroses gwyno'r heddlu a hawliadau cysylltiedig am adolygiadau barnwrol. Ar ôl ymuno â Bindmans, treuliodd Lawrence dros ddwy flynedd yn gweithio ar Gwestau Hillsborough a ddaeth i ben ym mis Ebrill 2016.

 • Jim Barron CBE
  Ysgrifennydd yr Ymchwiliad
  Jim Barron CBE
  Ysgrifennydd yr Ymchwiliad

  Mae Jim Barron yn gyn-uwch was sifil a weithiodd i Swyddfa'r Cabinet am 27 mlynedd. Yn ystod ei yrfa bu'n Ysgrifennydd i sawl corff annibynnol am 11 mlynedd, gan gynnwys Comisiynwyr y Gwasanaeth Sifil a'r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. Ei swydd ddiweddaraf oedd Prif Weithredwr Swyddfa'r Cwnsleriaid Seneddol. Gadawodd Swyddfa'r Cabinet yn 2016 a bellach mae'n gwneud gwaith adolygu ac ymchwilio i nifer o adrannau'r Llywodraeth. Mae hefyd yn aelod o'r Panel Apeliadau Fetio Diogelwch.