Roedd Carl Sargeant yn Aelod o Gynulliad Cymru ac yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant. Bu farw ar 7 Tachwedd 2017.

Ar 10 Tachwedd 2017, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ei fwriad i benodi uwch fargyfreithiwr (a elwir yn 'Gwnsler y Frenhines') i ymchwilio i'w weithredoedd a'i benderfyniadau mewn perthynas â Carl Sargeant.

Mae'r Cylch Gorchwyl fel a ganlyn:

"Cynnal ymchwiliad i weithredoedd a phenderfyniadau Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac wedi hynny."

Gallwch ddarllen mwy am yr Ymchwiliad yma a mwy am yr Ymchwilydd, Paul Bowen C.F. a'i dîm yma.

Mae'r Ymchwiliad yn ceisio gwybodaeth a dogfennau yn awr sy'n ymwneud â'i gylch gorchwyl.

Pa dystiolaeth y mae'r Ymchwiliad yn chwilio amdani?

Os oes gennych wybodaeth, gan gynnwys dogfennau, sy'n ymwneud â'n Cylch Gorchwyl yna rydym am glywed gennych. Rydym wedi llunio Rhestr Gychwynnol o Faterion i'ch helpu i nodi tystiolaeth a/neu wybodaeth berthnasol.

Sut i ddarparu datganiad tyst

Os oes gennych wybodaeth a fydd yn berthnasol i'r Cylch Gorchwyl yn eich barn chi, byddai'n ddefnyddiol pe gallech ddarparu hyn ar ffurf datganiad tyst:

 • Anogir unrhyw un a all fod â thystiolaeth berthnasol i gysylltu â chyfreithiwr yr ymchwiliad yn y lle cyntaf yn solicitor@iqci.org.uk neu 07811 652122. Caiff cyfrinachedd unrhyw ddull gweithredu o'r fath ei warantu.
 • Gall datganiadau tystion gael eu hysgrifennu gyda chymorth neu heb gymorth cynrychiolydd cyfreithiol.
 • Os nad oes gennych gynrychiolydd cyfreithiol, byddem yn eich gwahodd i anfon datganiad drafft i evidence@iqci.org.uk. Yna, gall Cyfreithiwr yr Ymchwiliad gysylltu â chi i'ch helpu i gwblhau'r datganiad drafft, er enghraifft drwy ofyn cwestiynau er mwyn cael eglurhad neu eich helpu'n fwy uniongyrchol i ysgrifennu'r datganiad drwy drefnu cyfarfod ar adeg sy'n gyfleus i chi. Gall Cyfreithiwr yr Ymchwiliad eich helpu hefyd yn uniongyrchol i lunio datganiad. Cysylltwch â solicitor@iqci.org.uk i drefnu hyn.
 • Rhaid i Ddatganiadau Tystion a gyflwynir i'r Ymchwiliad ddwyn enw llawn y tyst, cyfeiriad gohebu a, lle y bo'n briodol, alwedigaeth a statws proffesiynol y tyst, ar dudalen gyntaf y datganiad. Dylai enw'r tyst gael ei gynnwys ar droedyn pob tudalen.
 • Dylai'r datganiad ddod i ben gydag (a) datganiad o wirionedd (h.y. cadarnhad ffurfiol fod ei gynnwys yn wir); a (b) datganiad yn nodi bod y tyst yn fodlon i'r datganiad fod yn rhan o'r dystiolaeth gerbron yr Ymchwiliad;
 • Dylai unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â chynnwys neu fformat datganiadau tystion neu arddangosion gael eu cyfeirio at y Cyfreithiwr drwy e-bost i solicitor@iqci.org.uk

Beth y byddwn yn ei wneud â'r wybodaeth a roddwch

Gallwch ddarllen ein Polisi Rheoli Gwybodaeth yma, sy'n egluro ein systemau ar gyfer prosesu data ac yn rhoi mwy o fanylion am y ffordd y byddwn yn ymdrin â thystiolaeth a roddir i ni.

Os ydych am i wybodaeth a ddarparwch, gan gynnwys data personol, gael ei thrin yn gyfrinachol, nodwch hyn yn glir yn eich e-bost eglurhaol ynghyd â'r rhesymau pam eich bod yn credu bod y wybodaeth rydych wedi ei rhoi yn gyfrinachol. Ni chaiff gwybodaeth a ddarperir o dan amodau datganedig cyfrinachedd ei datgelu heb gydsyniad yr unigolyn.

Ar ôl i'r Ymchwiliad ddod i ben, caiff cofnod o'r Ymchwiliad, gan gynnwys tystiolaeth allweddol, ei drosglwyddo a'i storio'n ddiogel. Gwneir hyn er mwyn cydymffurfio â dyletswyddau'r Ymchwiliad o dan Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus 1958. Ni fydd gan y cyhoedd na Llywodraeth Cymru hawl i weld y cofnod hwn.

Bydd tystiolaeth a ddarperir dan amod datganedig cyfrinachedd yn parhau'n gyfrinachol.

Sut y gallwch ymateb i'r Cais am Dystiolaeth hwn

Croesawn unrhyw ymatebion:

 • Dylai'r holl wybodaeth a/neu ddogfennau gael eu darparu'n electronig i evidence@iqci.org.uk.
 • Atodwch dystiolaeth ddogfennol (unrhyw beth nad yw'n ddatganiad tyst) ar ffurf PDF
 • Darparwch ddatganiadau drafft ar ffurf Microsoft Word a chwblhewch ddatganiadau wedi'u llofnodi ar ffurf PDF.
 • Os cewch unrhyw anhawster i ddarparu tystiolaeth ar y ffurf hon, rhowch wybod i ni yn evidence@iqci.org.uk neu cysylltwch â Chyfreithiwr yr Ymchwiliad yn solicitor@iqci.org.uk
 • Os byddwch yn ymateb ar ran sefydliad, gwnewch hyn yn glir.

Erbyn pryd y dylech ymateb?

Mae'r Cais am Dystiolaeth bellach wedi cau.

Ni fydd yr Ymchwiliad yn derbyn unrhyw dystiolaeth newydd nawr nes bod canlyniad y cais am Adolygiad Barnwrol yn hysbys.

Beth os oes gennyf gwestiynau na chawsant eu crybwyll uchod?

Cysylltwch â enquiries@iqci.org.uk neu ffoniwch 07811 652122. Bydd Tîm yr Ymchwiliad yn fwy na pharod i drafod unrhyw faterion â chi. Os hoffech ohebu yn Gymraeg, rhowch wybod i ni a chaiff hyn ei drefnu.