Beth yw Cyfranogwr Craidd?

Cyfranogwr Craidd yw person neu sefydliad sydd â chysylltiad agos iawn â gwaith yr Ymchwiliad, ym marn yr Ymchwilydd. Bwriedir i Gyfranogwyr Craidd gymryd rhan yn yr Ymchwiliad mewn ffyrdd amrywiol, er enghraifft datgelu dogfennau iddynt ymlaen llaw, mynychu gwrandawiadau ac awgrymu llinellau holi i'w dilyn gan Gwnsler yr Ymchwiliad. Mewn rhai amgylchiadau gall yr Ymchwilydd ganiatáu i Gyfranogwr Craidd fod yn bresennol i wrando ar dyst yn rhoi tystiolaeth, er na fyddant yn gallu holi tystion yn uniongyrchol.

Pa feini prawf y mae'r Ymchwiliad yn eu defnyddio i ddynodi Cyfranogwyr Craidd?

Er nad yw'r Ymchwiliad yn cael ei gynnal o dan Ddeddf Ymchwiliadau 2005, mae wedi penderfynu defnyddio'r weithdrefn a nodir yn Rheol 5 o Reolau Ymchwiliadau 2006 er mwyn dynodi Cyfranogwyr Craidd. Bydd y weithdrefn fel a ganlyn:

Gweithdrefn Cyfranogwr Craidd

 1. Gall yr Ymchwilydd ddynodi person yn gyfranogwr craidd ar unrhyw adeg yn ystod yr Ymchwiliad, ar yr amod bod y person yn cydsynio i gael ei ddynodi yn y modd hwn.
 2. Wrth benderfynu a ddylid dynodi person yn gyfranogwr craidd, rhaid i'r Ymchwilydd yn benodol ystyried—
  1. a chwaraeodd y person ran, neu a allai fod wedi chwarae rhan uniongyrchol a phwysig mewn perthynas â materion y mae'r Ymchwiliad yn ymwneud â hwy;
  2. a oes gan y person ddiddordeb arwyddocaol mewn agwedd bwysig ar y materion y mae'r Ymchwiliad yn ymwneud â hwy; neu
  3. a all y person fod yn destun beirniadaeth benodol neu arwyddocaol yn ystod trafodion yr Ymchwiliad neu yn yr adroddiad, neu mewn unrhyw adroddiad interim.
 3. Bydd person yn peidio â bod yn gyfranogwr craidd ar—
  1. y dyddiad a bennir gan yr Ymchwilydd yn ysgrifenedig; neu
  2. diwedd yr Ymchwiliad.

Sut y gallaf wneud cais i fod yn Gyfranogwr Craidd?

Ysgrifennwch at yr Ymchwiliad yn solicitor@iqci.org.uk gan nodi pam rydych yn dod o fewn meini prawf (2) (a), (b) neu (c) uchod erbyn dydd 13 Gorffennaf 2018 am 4pm.

Beth fydd yn digwydd os na wnaf ymgeisio erbyn y dyddiad cau am mai dim ond yn ddiweddarach y daw'n amlwg y gallwn fod yn Gyfranogwr Craidd?

Bydd yr Ymchwiliad yn parhau i adolygu pwy sy'n Gyfranogwr Craidd hyd at ei ddiwedd, gan gynnwys cadw'r hawl i benderfynu nad yw person yn Gyfranogwr Craidd mwyach.