Mae Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines heddiw wedi cyhoeddi cais am dystiolaeth yn ymwneud â'i gylch gorchwyl, sef:

"Cynnal ymchwiliad i weithredoedd a phenderfyniadau Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac wedi hynny."

Mae'r Ymchwiliad annibynnol, o dan arweiniad Paul Bowen CF, hefyd wedi cyhoeddi Protocol Gweithredol Llywodraeth Cymru a manylion am sut y caiff gwybodaeth a roddir i'r Ymchwiliad ei thrin.

Dywedodd Paul Bowen CF:

"Rwy'n bwriadu cynnal ymchwiliad trylwyr ac annibynnol i weithredoedd a phenderfyniadau'r Prif Weinidog mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd.

"Rwy'n gobeithio y bydd unrhyw un sy'n gallu darparu tystiolaeth sy'n ymwneud â chylch gorchwyl yr Ymchwiliad yn gallu gwneud hynny'n llawn a chyn gynted â phosibl, fel y gall fy nhîm a minnau gwblhau pob cam o'n gwaith o fewn yr amserlen o chwe mis a bennwyd ar ein cyfer.

"O ystyried natur sensitif yr ymchwiliad hwn, ni chaiff fy ngwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac ni fyddant yn agored i'r cyfryngau ac ni fwriadaf roi sylw pellach cyn i'r adroddiad gael ei gyhoeddi tua diwedd y flwyddyn.

"Hoffwn ddiolch yn benodol i aelodau teulu Mr Sargeant am eu hamynedd a'u cyfranogiad hyd yma ar adeg sydd, mae'n siŵr, yn eithriadol o anodd iddynt."

Mae'r Ymchwiliad yn bwriadu cwblhau ei waith erbyn diwedd y flwyddyn, pan gaiff adroddiad ei gyflwyno yng Nghynulliad Cymru a'i gyhoeddi.

Nodiadau i Olygyddion

  1. Dylai ymholiadau'r cyfryngau am Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines fynd i [press@iqci.org.uk] neu ffoniwch 07594 959905.
  2. Roedd Carl Sargeant yn Aelod o Gynulliad Cymru ac yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant tan 3 Tachwedd 2017. Bu farw ar 7 Tachwedd 2017.
  3. Ar 10 Tachwedd 2017, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ei fwriad i benodi uwch fargyfreithiwr (a elwir yn 'Gwnsler y Frenhines') i ymchwilio i'w weithredoedd a'i benderfyniadau mewn perthynas â Carl Sargeant.
  4. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Ymchwiliad Annibynnol Cwnsler y Frenhines (IQCI)
  5. Gallwch gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar wefan yr Ymchwiliad neu dilynwch yr Ymchwiliad ar twitter @independentqci