Mae Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad fel a ganlyn:

"Cynnal ymchwiliad i weithredoedd a phenderfyniadau Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac wedi hynny."

Isod nodir rhestr gychwynnol o faterion ('Rhestr Gychwynnol o Faterion') sydd o fewn y Cylch Gorchwyl ym marn yr Ymchwilydd. Diben y Rhestr Gychwynnol o Faterion yw helpu aelodau o'r cyhoedd i benderfynu a oes ganddynt wybodaeth a/neu ddogfennau sy'n berthnasol i'r Ymchwiliad. Gweler y Cais am Dystiolaeth i gael gwybodaeth am sut i roi tystiolaeth.

Mae'r Rhestr Gychwynnol o Faterion wedi cael ei llunio cyn i'r Ymchwiliad gael unrhyw dystiolaeth. Dangosol yn unig yw'r rhestr ac mae'n debygol o gael ei diwygio ar ôl i'r dystiolaeth honno gael ei derbyn a'i hystyried. Felly, nid yw'r Ymchwiliad yn ymgynghori ar y Rhestr Gychwynnol o Faterion ar hyn o bryd.

Mewn perthynas â'r Cylch Gorchwyl, gwneir y pwyntiau dehongli cychwynnol canlynol, y cytunwyd ar bob un gan Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru:

  1. Mae cyfeiriad at "weithredoedd a phenderfyniadau'r Prif Weinidog" yn cynnwys gweithredoedd Carwyn Jones Prif Weinidog a gweithredoedd eraill o dan awdurdod y Prif Weinidog.
  2. Mae'r Cylch Gorchwyl yn caniatáu i'r Ymchwiliad ymchwilio i hepgoriadau gan y Prif Weinidog, yn ogystal â gweithredoedd a phenderfyniadau.
  3. Bydd tystiolaeth gan bartïon eraill ynghylch sut y gwnaethant gyfrannu at weithredoedd a phenderfyniadau'r Prif Weinidog yn berthnasol, yn yr un modd ag y bydd tystiolaeth gan drydydd partïon a allai gyfrif am rai o'r pryderon a godwyd yng nghyd-destun y penderfyniad i dynnu Carl Sargeant o'i swydd yn y Cabinet.
  4. Mae'r Cylch Gorchwyl yn caniatáu i'r Ymchwiliad wneud argymhellion, os bydd yr Ymchwilydd yn credu bod hynny'n briodol.

Rhestr Gychwynnol o Faterion

1. Sut yr ymchwiliwyd i'r honiadau yn erbyn Carl Sargeant

Mae'r Ymchwiliad yn ceisio tystiolaeth sy'n ymwneud â'r honiadau yn erbyn Carl Sargeant a'r modd yr ymchwiliwyd iddynt. Yn benodol, pa wybodaeth a roddwyd i'r Prif Weinidog, y modd y derbyniodd y wybodaeth honno a ph'un a ymchwiliodd ef a/neu'r rhai o dan ei gyfarwyddyd i'r honiadau ac, os felly, sut y gwnaed hynny. Mae'r Ymchwiliad hefyd yn ceisio tystiolaeth mewn perthynas ag ymchwiliad Plaid Lafur y DU i'r honiadau, i'r graddau bod y Prif Weinidog wedi ymwneud â'r ymchwiliad hwnnw a/neu yr effeithiodd ar ei benderfyniadau a'i weithredoedd. Mae'r Ymchwiliad yn gwahodd tystiolaeth ar y mater hwn.

Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw'r Ymchwiliad yn ystyried ei fod o fewn ei Gylch Gorchwyl i ddod i gasgliadau ynghylch p'un a wnaed yr honiadau yn erbyn Carl Sargeant AC ar sail dda nac i ddod i gasgliadau ynghylch gweithredoedd na phenderfyniadau Plaid Lafur y DU.

2. Ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd

Mae'r Ymchwiliad yn ceisio tystiolaeth mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd; y broses gwneud penderfyniadau a arweiniodd at ei ymadawiad a'r rhan a chwaraeodd y Prif Weinidog yn y broses honno; sut y cafodd y penderfyniad ei gyfleu i Carl Sargeant ac eraill; i ba raddau roedd y Prif Weinidog yn gyfrifol am y modd y cafodd hynny ei gyfleu; beth oedd cyflwr meddwl Carl Sargeant yn y dyddiau cyn ei farwolaeth a pha wybodaeth, os o gwbl, oedd gan y Prif Weinidog mewn perthynas â chyflwr meddwl Carl Sargeant.

3. Digwyddiadau rhwng 3 Tachwedd 2017 a 7 Tachwedd 2017

Mae'r Ymchwiliad yn ceisio tystiolaeth mewn perthynas â'r cyfnod yn dilyn ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Gweinidog a chyn ei farwolaeth, yn benodol pa wybodaeth a rannwyd mewn perthynas â Carl Sargeant gan y Prif Weinidog â theulu Carl Sargeant, y cyfryngau a'r Blaid Lafur.

4. Gweithdrefnau, codau ac arferion

Mae'r Ymchwiliad yn ceisio tystiolaeth o ran pa weithdrefnau/codau/arferion os o gwbl, oedd yn gymwys ar yr adeg berthnasol i ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Gweinidog, ac os felly, i ba raddau y cymhwyswyd y rhain neu y dylent fod wedi cael eu cymhwyso yn y broses gwneud penderfyniadau.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am sut i ddarparu tystiolaeth i'r Ymchwiliad