Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn nodi sut y byddwn yn defnyddio eich data personol. Mae hefyd yn nodi eich hawliau. Fe'i gwneir o dan Erthyglau 13 a/neu 14 o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

EICH DATA

Diben

Rydym yn prosesu eich data personol at y diben(ion) canlynol:

  • cynnal Ymchwiliad i weithredoedd a phenderfyniadau Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag ymadawiad Carl Sargeant o'i swydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ac wedi hynny;
  • ar ôl cwblhau'r Ymchwiliad, creu cofnod cyhoeddus Cymraeg a'i gadw'n barhaol o dan delerau Deddf Cofnodion Cyhoeddus 1958 (fel y'i diwygiwyd).

Y data

Os byddwn yn eu cael fel rhan o'r Ymchwiliad, byddwn yn prosesu'r data personol canlynol:

  • eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, dyddiad geni, gweithle, teitl swydd ac ati;
  • eich barn ar destun yr Ymchwiliad;
  • barn unigolion eraill amdanoch chi.

Mae'n bosibl y caiff data personol sensitif eu rhoi i ni. Ystyr data personol sensitif yw data personol sy'n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, neu aelodaeth o undeb llafur, a phrosesu data genetig, data biometrig at ddiben adnabod person naturiol mewn ffordd unigryw, data sy'n ymwneud ag iechyd neu ddata sy'n ymwneud â bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol person naturiol.

 

Sail gyfreithiol gweithgarwch prosesu

Y sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol yw bod angen eu prosesu er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol a roddwyd i'r rheolydd data, megis arfer un o swyddogaethau'r Goron, un o Weinidogion y Goron, neu un o adrannau'r llywodraeth; arfer swyddogaeth a roddwyd i berson drwy ddeddfiad; arfer swyddogaeth y naill Senedd neu'r llall; neu weinyddu cyfiawnder.

Sefydlwyd yr Ymchwiliad hwn o dan a71 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Mae'r adran hon yn grymuso Gweinidogion Cymru, y Prif Weinidog neu'r Cwnsler Cyffredinol i “do anything… which is calculated to facilitate, or is conducive or incidental to, the exercise of any of their other functions”.

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn mai'r swyddogaeth berthnasol yw'r un a geir yn a48 o Ddeddf 2006. Mae'n datgan, ymhlith pethau eraill:

  • Gall y Prif Weinidog, gyda chymeradwyaeth Ei Mawrhydi, benodi Gweinidogion Cymru o blith aelodau'r Cynulliad.....

(3) Gall y Prif Weinidog ddiswyddo un o Weinidogion Cymru a benodwyd o dan yr adran hon.

Y sail gyfreithiol dros brosesu data personol sensitif yw bod angen eu prosesu am resymau sydd o fudd sylweddol i'r cyhoedd er mwyn arfer un o swyddogaethau'r Goron, un o Weinidogion y Goron, neu un o adrannau'r llywodraeth h.y. er mwyn cynnal yr Ymchwiliad.

Gallai hefyd fod angen gwneud hynny er mwyn creu archif, at ddibenion ymchwil wyddonol neu hanesyddol neu at ddibenion ystadegol, gan ei bod o fudd i'r cyhoedd y caiff cofnod parhaol o'r Ymchwiliad ei greu o dan y Ddeddf Cofnodion Cyhoeddus.

 

Derbynwyr

Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu eich data personol gyda'r canlynol:

  • Cyfranogwyr Craidd yr Ymchwiliad
  • Cynulliad Cenedlaethol Cymru drwy gyflwyno ('tabling' yw'r term technegol yn Saesneg) adroddiad yr Ymchwilydd
  • y cyhoedd drwy gyhoeddi'r adroddiad
  • cyflenwyr TG a ddefnyddir gan yr Ymchwiliad.

Os byddwch yn rhannu data personol gyda ni ar yr amod benodol y cânt eu cadw'n gyfrinachol, ni fyddwn yn rhannu'r data hynny na chrynodeb o'r data hynny heb gydsyniad penodol gennych i wneud hynny.

Ceir datganiad sy'n egluro'r technolegau a'r feddalwedd amgodio y byddwn yn eu defnyddio er mwyn diogelu eich data, ein cydberthynas â'n cyflenwyr TG a'u polisïau diogelu data tuag at ddiwedd yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn.

 

Cadw

Caiff eich data personol eu cadw gennym am gyfnod yr Ymchwiliad ac am gyfnod byr ar ôl hynny. Ar ôl i'r Ymchwilydd gwblhau ei waith a chyflwyno adroddiad ar ei gasgliadau, byddwn yn llunio'r cofnod parhaol o'r Ymchwiliad. Mae'n bosibl y bydd eich data personol yn rhan o'r cofnod parhaol, oni fyddwch wedi rhoi gwybodaeth i ni ar yr amod benodol y caiff ei chadw'n gyfrinachol. Caiff unrhyw ddata cyfrinachol ac unrhyw ddata nad oes eu hangen ar gyfer y cofnod parhaol eu dinistrio.

 

EICH HAWLIAU

Mae gennych yr hawl i wneud cais am wybodaeth am y ffordd y caiff eich data personol eu prosesu, ac i wneud cais am gopi o'r data personol hynny.

Mae gennych yr hawl i wneud cais i gywiro unrhyw anghywirdebau yn eich data personol yn ddi-oed.

Mae gennych yr hawl i wneud cais i gwblhau unrhyw ddata personol anghyflawn, gan gynnwys drwy ychwanegu datganiad atodol.

Mae gennych yr hawl i wneud cais i ddileu eich data personol os nad oes cyfiawnhad mwyach dros eu prosesu.

Mae gennych yr hawl o dan rai amgylchiadau penodol (er enghraifft, lle y ceir anghydfod ynghylch cywirdeb) i wneud cais i gyfyngu ar brosesu eich data personol.

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i brosesu eich data personol lle y cânt eu prosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol.

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i brosesu eich data personol.

 

ADBORTH

Rydym yn croesawu eich adborth. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, mae'n bosibl y bydd angen i ni gysylltu ag adrannau eraill o'r llywodraeth er mwyn cael gafael ar y wybodaeth honno. Os bydd eich cwestiwn yn dechnegol, mae'n bosibl y bydd angen i ni ei drosglwyddo i'n cyflenwyr technoleg.

Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch wrth ymdrin â'ch ymholiad oni fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ymateb i chi, byddwn yn cadw cofnod o'ch neges at ddibenion archwilio.

 

CWYNION

Mae IQCI yn anelu at gyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. O ganlyniad, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a gawn am hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i roi gwybod i ni os byddant o'r farn ein bod yn casglu neu'n defnyddio gwybodaeth mewn ffordd annheg, gamarweiniol neu amhriodol. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

Drafftiwyd y polisi preifatrwydd hwn gan anelu at fod yn gryno ac yn eglur. Nid yw'n darparu manylion cynhwysfawr am bob agwedd ar ein prosesau ar gyfer casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn fwy na pharod i ddarparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd eu hangen. Dylid anfon unrhyw geisiadau o'r fath i'r cyfeiriad isod. Os byddwch o'r farn ein bod wedi camddefnyddio neu gam-drin eich data personol, gallwch wneud cwyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n rheoleiddiwr annibynnol. Gellir cysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn: 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru
2il Lawr, Tŷ Churchill
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HH

Ffôn: 016 2554 5297

E-bost: wales@ico.org.uk

Ni fydd unrhyw gŵyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth yn effeithio ar eich hawl i geisio iawndal drwy'r llysoedd.

 

MANYLION CYSWLLT

Cysylltwch ag enquiries@iqci.org.ukos bydd gennych unrhyw ymholiadau.

Caiff manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data y rheolydd data eu cadarnhau maes o law. Mae'r Swyddog Diogelu Data yn cynnig cyngor annibynnol ac yn monitro ein defnydd o wybodaeth bersonol.

 

TECHNOLEGAU A MEDDALWEDD AMGODIO, EIN CYDBERTHYNAS Â CHYFLENWYR TG A'U POLISÏAU AR DDIOGELU DATA

Rydym yn defnyddio technolegau a meddalwedd amgodio arloesol i ddiogelu eich data, ac yn gweithredu'n unol â safonau diogelwch caeth er mwyn atal unrhyw fynediad heb ei awdurdodi iddynt.

Defnyddwyr ein gwefan

Pan fydd rhywun yn mynd i iqci.org.uk, rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth a manylion safonol ar ffurf cofnod rhyngrwyd am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Gwnawn hyn er mwyn cael gwybod pethau fel nifer yr ymwelwyr ag amrywiol rannau o'r wefan. Dim ond ar ffurf ddienw y caiff y wybodaeth hon ei phrosesu ac nid yw'n nodi unrhyw un yn unigol. Nid ydym yn ymdrechu, ac nid ydym yn caniatáu i Google ymdrechu, i ddod o hyd i fanylion yr unigolion hynny sy'n defnyddio ein gwefan. Os byddwn yn awyddus i gasglu gwybodaeth drwy ein gwefan lle y gellid adnabod unigolion, byddwn yn agored ynglŷn â hynny. Byddwn yn nodi'n glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn egluro beth rydym yn bwriadu ei wneud â'r wybodaeth honno.

Y defnydd o gwcis gan IQCI

Ffeiliau testun bach a gaiff eu hanfon i'ch cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol gan y gwefannau y byddwch yn eu defnyddio yw cwcis. Maent yn helpu gwefannau i weithio'n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchenogion y wefan. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis iaith er mwyn canfod ym mha iaith yr hoffech weld y wefan, rydym hefyd yn defnyddio cwcis YouTube i gynnwys fideos ar dudalennau a chwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn wella'r trefniadau llywio a'r cynnwys er mwyn diwallu anghenion pobl yn well. Mae'r wybodaeth a gesglir gan IQCI yn cynnwys cyfeiriad IP, y tudalennau yr aed iddynt, y porwr a'r system weithredu. Ni chaiff y data eu defnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol. Mae'r cwcis a ddefnyddir gennym ar ein gwefan fel a ganlyn:

Cwci

Enw

Diben

Yn dirwyn i ben

Fersiwn iaith

langPrefWAG

Caiff y cwci hwn ei greu gan y system rheoli cynnwys ac mae'n hanfodol er mwyn i'r wefan ddangos fersiwn iaith briodol y wefan.

Pan fyddwch yn cau eich porwr

Olrhain sesiwn

JSessionID

Er mwyn olrhain sesiwn pan fydd cwcis wedi'u hanalluogi. Mae'n golygu y gall y porwr gadw eich sesiwn.

Ar ddiwedd y sesiwn

GoogleAnalytics

_ga

Caiff y cwci hwn ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth ynglŷn â'r ffordd mae ein hymwelwyr yn defnyddio'r wefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwci yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys gwybodaeth ddemograffig, nifer yr ymwelwyr â'r wefan, p'un a ydynt wedi defnyddio'r wefan yn y gorffennol a'r tudalennau y byddant yn mynd iddynt.

2 flynedd

CookieControl

civicAllowCookies
civicShowCookieIcon

Mae'r cwci hwn yn cofnodi p'un a yw defnyddiwr wedi derbyn y defnydd o gwcis ar ein gwefan.

10 awr

 

Mae gwe-borwyr yn caniatáu i chi reoli cwcis i ryw raddau drwy osodiadau'r porwr. Er mwyn cael gwybod mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org.

Pa wybodaeth rydym yn gofyn amdani, a pham?

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr er mwyn gwella'r cynnwys a ddarperir ar y wefan hon. Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio 'cwcis' a chod JavaScript er mwyn helpu i ddadansoddi gweithgarwch defnyddwyr ar wefannau. Caiff y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP wedi'i anonymeiddio) ei throsglwyddo i weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau a'i storio ar y gweinyddion hynny.

Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i lunio adroddiadau ar weithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Mae'n bosibl y bydd Google hefyd yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon lle y bydd yn ofynnol iddo wneud hynny gan y gyfraith, neu lle bydd trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata eraill a ddaliwyd yn flaenorol. Gallwch wrthod y defnydd o gwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Noder os caiff cwcis eu hanalluogi, mae'n bosibl na fyddwch yn gallu defnyddio holl swyddogaethau'r wefan hon. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn rhoi cydsyniad i Google brosesu data amdanoch yn y ffordd ac at y dibenion a nodir uchod.


Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Googlea Thelerau Gwasanaeth Googlei gael gwybodaeth fanwl.

Y wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni:

Pan fyddwch yn gohebu'n uniongyrchol â ni naill ai drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy ffurflenni cyswllt ar ein gwefan, caiff gwybodaeth bersonol ei throsglwyddo fel rhan o'r broses.  Rydym yn ymrwymedig i ddefnyddio'r wybodaeth honno fel yr amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn, a dim ond fel hynny.  Amlinellir sut rydym yn defnyddio'r data isod:

Cylchlythyrau – Byddwn yn anfon negeseuon e-bost yn rheolaidd gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am IQCI a hysbysiadau priodol.  Ni chaiff y data hyn eu rhannu ag unrhyw drydydd parti na'u defnyddio ar gyfer unrhyw gynnwys sy'n gysylltiedig â marchnata.

Negeseuon e-bost / Ffurflenni Cyswllt / Cyfathrebu uniongyrchol – Pan fyddwch yn cyfathrebu'n uniongyrchol ag IQCI drwy neges e-bost, ffurflenni cyswllt ar wefannau neu drwy gyfathrebu'n uniongyrchol, gan gynnwys dros y ffôn. Dim ond er mwyn ymateb i'ch ymholiad neu'ch awgrym y byddwn yn defnyddio'r manylion hyn.

Rydym yn defnyddio Transport Layer Security (TLS) i amgodio a diogelu negeseuon e-bost. Os nad yw eich gwasanaeth e-bost yn cefnogi TLS, dylech fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl na fydd unrhyw negeseuon e-bost y byddwn yn eu hanfon neu'n eu derbyn wedi'u diogelu yn ystod y broses drosglwyddo.

Byddwn hefyd yn monitro unrhyw negeseuon e-bost a anfonir atom, gan gynnwys atodiadau ffeiliau, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw feirysau na meddalwedd maleisus. Cofiwch fod cyfrifoldeb arnoch i sicrhau bod unrhyw neges e-bost y byddwch yn ei hanfon atom o fewn ffiniau'r gyfraith.

Dolenni i wefannau eraill

Nid yw'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r dolenni sy'n rhan o'r wefan hon sy'n eich tywys i wefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill y byddwch yn eu defnyddio.

 

NEWIDIADAU I'R HYSBYSIAD PREIFATRWYDD HWN

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn wedi'i diweddaru ohono ar y dudalen hon. Drwy edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd, byddwch bob amser yn ymwybodol o ba wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu gyda phartïon eraill.

Cyhoeddwyd y polisi preifatrwydd hwn ar 14 Mehefin 2018.